Ознака географског порекла

Влада Швајцарске је 2010. године од 76 најзначајнијих прехрамбених производа из целе Србије, изабрала златарски сир међу 3 производа за која је финансирала заштиту географског порекла.

Готово три године трајала су опсежна истраживања технологије и подручја производње, органолептичких, хемијских и микробиолошких карактеристика златарског сира, као и традиције и историјског контекста овог јединственог производа. Процесом заштите је координирала организација „SEEDEV“, која је ангажовала бројне експерте, пољопривредна газдинства, локалне сараднике, референтне лабораторије... што је на крају резултирало израдом Елабората о заштити Географских ознака порекла златарског сира. Вредност пројекта је била 35.000 швајцарских франака.

У јуну 2013. године у Заводу за заштиту интелектуалне својине званично је заштићена географска ознака порекла златарског сира. Ово је колективни жиг заштите, што подразумева да сви произвођачи традиционалног златарског сира са територије дефинисане елеборатом могу бити потенцијални корисници имена порекла златарског сира.

Опширније...

Шта је ознака географског порекла?

То је право којим се штите две врсте ознака: имена порекла и географске ознаке.

Име порекла је географски назив земље, региона или локалитета који служи да означи производ који оданде потиче, чији су квалитет и посебна својства искључиво или битно условљена географском средином, која обухвата природне и људске факторе и чија се производња, прерада и припрема у целини одвијају на одређеном ограниченом подручју.

Географска ознака је ознака која идентификује одређену робу као робу пореклом са територије одређене земље, региона или локалитета са те територије, где се одређени квалитет, репутација или друге карактеристике робе суштински могу приписати њеном географском пореклу.

Поступак признавања својства овлашћеног корисника ознаке географског порекла


 • Ко може да поднесе пријаву за признање својства овлашћеног корисника ознаке географског порекла?Свако физичко или правно лице које производи на одређеном географском подручију производе који се обележавају називом тог географског подручија, као и удружења тих физичких и правних лица.
 • Како се покреће поступак за признање својства овлашћеног корисника географске ознаке порекла? Подношењем пријаве за признање својства овлашћеног корисника, која се састоји из:
  • захтева за признање својстава овлашћеног корисника који се подноси у два истоветна примерка
  • доказа о обављању одређене делатности, који се подноси у два истоветна примерка (за више детаља видети члан 10. Уредбе о поступку за установљење географске ознаке порекла и признању својства овлашћеног корисника географске ознаке порекла)
  • доказа о извршеној контроли производа који се подноси у два истоветна примерка (за више детаља видети члан 11. Уредбе о поступку за установљење географске ознаке порекла и признању својства овлашћеног корисника географске ознаке порекла);
 • Колико износи такса за покретање поступка за признање својства овлашћеног корисника географске ознаке порекла? Четрнаест хиљада шездесет (14.060,00) динара

Ко и под којим условима има право да користи име порекла златарског сира?

 1. Регистровано име порекла Златарски сир могу да користе само лица којима је признат статус овлашћених корисника имена порекла и која су уписана у Регистар овлашћених корисника имена порекла у Заводу за интелектуалну својину.
 2. Лица која немају статус овлашћених корисника имена порекла не смеју да користе регистровано име порекла Златарски сир, његов превод или транскрипцију, исписану било којим типом слова, у било којој боји, изражену на било који други начин за обележавање производа и ако се имену порекла дода реч „врста“, „тип“, „имитација“, „по поступку“ или слично, чак и ако је наведено истинито географско порекло.
 3. Регистровано име порекла Златарски сир не може бити предмет уговора о преносу права, лиценци, залози, франшизе и слично.
 4. Ако име порекла Златарски сир има више овлашћених корисника онда оно може да буде предмет колективног жига.
 5. Лице које повреди име порекла Златарски сир одговара по општим правилима о накнади штете.

Права и обавезе корисника имена порекла Златарски сир

Овлашћени корисници имена порекла Златарски сир има право да име порекла за обележавање производа на који се име порекла односи. Овлашћени корисници имена порекла имају право да име порекла и „контролисано име порекла“ употребљавају на амбалажи, каталозима, проспектима, огласима, постерима и другим облицима понуде, упутствима, рачунима и другим облицима пословне комуникације и писаног материјала.

Обавезе овлашћеног корисника имена порекла Златарски сир је поред прописаног обележавања производа и обезбеђивање уједначеног и контролисаног квалитета.

Трајање и статус овлашћеног корисника имена порекла Златарски сир регулише се према Закону о ознакама географског порекла.